Pháp lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN THUNG LŨNG THANH XUÂN

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT ==> Tại đây

QĐ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CTĐT ==> Tại đây

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500 ==> Tại đây